សិទ្ធិទំនាក់ទំនងភេទនិងសិទ្ធិបន្តពូជ

វត្តី៖ សួស្ដី! បូរា ថ្ងៃនេះគ្នាមានរឿងចង់សួរឯងអំពីសិទ្ធិទំនាក់ទំនងភេទនិងសិទ្ធិបន្តពូជ!

ប៉ូរា៖ ហ្នឹងហើយវត្តី! ឆ្ងល់ច្រើនចេះច្រើនបើឯងមានអីឆ្ងល់ក៏សួរមកចុះ!

វត្តី៖ បូរា! តើអ្វីទៅជាសិទ្ធិផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិបន្តពូជ?

ប៉ូរា៖ នែ វត្តី សិទ្ធិផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិបន្តពូជ គឺជាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបុរសនារី និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាក់ទង នឹងជីវិតផ្លូវភេទ សិទ្ធិផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិបន្តពូជ ជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិមនុស្ស។ មនុស្សនៅលើពិភពលោកភាគច្រើនប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិបន្តពូជ ដូចជា ហិង្សាផ្លូវភេទ ការរួមភេទដោយការបង្ខំ ឬគ្មានសុវត្ថិភាព រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេង បង្ខំឱ្យមានគភ៌ និងការរំលូតកូនជា ដើម។

វត្តី៖ អ៎!​​ គ្នាយល់ហើយ

ប៉ូរា៖ នៅមិនទាន់អស់ទេវត្តី សិទ្ធិនេះរាប់បញ្ចូលពីគ្រប់ សមាសភាពសំខាន់នានាដូចជា...

វត្តី៖ ដូចជាអ្វីទៅប៉ូរា ឯងឆាប់និយាយមកគ្នាដូចជាចង់ដឹងណាស់

ប៉ូរា៖​ សិទ្ធិនេះរាប់បញ្ចូលពីគ្រប់ សមាសភាពសំខាន់នានាដូចជា៖

 1. ការកសាងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងដៃគូ

2. ការព្រមព្រៀងគ្នាទាំងសងខាង

3.  មិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីបុគ្គលនិងគ្រួសារ

4.  ភាពស្និទ្ធស្នាលប្រកបដោយភាពផ្អែមល្ហែមរវាងដៃគូ

5. ភាពជឿជាក់ក្នុងរឿងផ្លូវភេទ

6. សេចក្តីសុខខាងផ្លូវភេទ។

វត្តី៖ អរគុណឯងហើយ ដែលបាននិយាយប្រាប់គ្នា

ប៉ូរា៖ អឺ!​ មិនអីទេវត្តី ហើយឯងមានអីចង់សួរគ្នាទៀតអត់

វត្តី៖ មានតើ! គ្នាចង់ដឹងថាតើសិទ្ធិផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិបន្តពូជមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេច?

ប៉ូរា៖ សិទ្ធិផ្លូវភេទនិងសិទ្ធិបន្តពូជមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ សិទ្ធិផ្លូវភេទជាទូទៅរាប់បញ្ចូលទាំង ការគ្រប់គ្រងរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗលើសកម្មភាពផ្លូវភេទ និងសុខភាពផ្លូវភេទរបស់គេ។ សិទ្ធិបន្តពូជ ជាទូទៅ ពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង ការសម្រេចចិត្តនានាលើបញ្ហាមានកូននិងការបន្តពូជ។ ភាគច្រើននៃសិទ្ធិទាំងនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា។

វត្តី៖ អ៎!​ ចឹងផង ចុះយើងអាចមានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចចិត្តមិនមានស្នេហាជាមួយមនុស្សដែលយើងមិនស្រលាញ់ឬយ៉ាងណា?

 

ប៉ូរា៖ មនុស្សមានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចចិត្តថា មាន ឬមិនមានស្នេហា ជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេចង់បាន។​​​​                                                                                 ពួកគេអាចចៀសវាងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅវ័យក្មេងពេក ឬការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលផ្ទុយនឹង                                                             

ឆន្ទៈរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏អាចមានទំនាក់ ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងដែលមានភេទដូចគ្នាផងដែរ។

វត្តី៖ បូរា​ ចុះការរួមភេទជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគ្មានការព្រមព្រៀងតើមានទោសដែអត់?

ប៉ូរា៖ការរួមភេទជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគ្មានការព្រមព្រៀងស្មើនឹងការរំលោភ ហើយ ច្បាប់នឹងដាក់ទោស។ មនុស្សស្រី ប្រុស មានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តថា តើពេលណាដែលត្រូវមានគភ៌ ឬមានកូន តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយការគោរព។

វត្តី៖ អ៎!​ មែនហើយ គ្នាធ្លាប់លឺគេថាសិទ្ធិផ្លូវភេទ និងសិទ្ធិបន្តពូជក៏ត្រូវអនុវត្តចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងផងដែរ តើពិតដែរឬទេ!

ប៉ូរា៖ ជាការពិតណាស់វត្តី សិទ្ធិផ្លូវភេទ និងសិទ្ធិបន្តពូជក៏ត្រូវអនុវត្តចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងផងដែរ មានដូចជា៖

  • កុមារមានសិទ្ធិអភិវឌ្ឍរាងកាយ និងរឿងផ្លូវភេទរបស់ខ្លួន។ កុមារមានសិទ្ធិចាកផុតពី ការរំលោភបំពាន និងការប៉ះពាល់ដោយមិនសមរម្យ។
  • កុមារត្រូវការការជួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត ការតម្រង់ទិស និងការណែនាំដែលមនុស្ស ពេញវ័យជាអ្នកថែរក្សានិងផ្ដល់ឱ្យថែមទាំងគិតពិចារណាលើឧត្តមប្រយោជន៍កុមារក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដោយខ្លួនឯង។
  • មនុស្សវ័យក្មេងមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន ដើម្បីការពារសុខភាពរបស់គេដោយរាប់បញ្ចូលទាំងសិទ្ធិផ្លូវភេទ និងសិទ្ធិបន្តពូជផងដែរ។

វត្តី៖ អរគ្នាយល់ហើយចឹង! អរគុណឯងណាស់ប៉ូរាដែលបានជួយស្រាយចម្ងល់គ្នារហូតមក។

ប៉ូរា៖ អើ! មិនអីទេ តែបើឯងមានអ្វីមិនទាន់ច្បាស់ឯងអាចសួរគ្នាបានណា!

វត្តី៖ចាស! អរគុណច្រើនប៉ូរា

 

ប្រភពនិងឯកសារយោង៖

ឯកសារយោង៖ ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា សៀវភៅថ្នាក់ទី១១ បោះពុម្ភ ថ្ងៃទី៩ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ជំពូក៣ មេរៀនទី២ ទំព័រទី៦០

   ទាញយកឯកសារ

        

 អប់រំសុខភាពថ្នាក់ទី១១